Sanácia balkónov a lodžií

Sanácia balkónov a lodžií predstavuje dôležitú súčasť obnovy bytového domu a stáva sa doslova nutnosťou.

SLUŽBY
Poruchy balkónov a lodžií sú najčastejšie dôsledkom nedostatočnej tepelnej ochrany konštrukcií. Vznikajú tepelné mosty, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodných pár vo vnútri železobetónovej konštrukcie a následnú koróziu oceľovej výstuže. To má za následok vypadávanie a odlupovanie častí betónu či vznik trhlín v železobetónovej doske. Do vytvorených trhlín postupne preniká voda, ktorá časom môže začať zatekať do ostatných konštrukcií, neskôr až do bytu. Výsledkom tohto negatívneho procesu je narušenie statiky balkóna a jeho havarijný stav.
Dôležitým prvým krokom pred samotnou sanáciou je analýza reálneho stavu poškodenej konštrukcie balkóna resp. lodžie. Je potrebné odstrániť príčiny vzniku porúch, nielen ich dôsledky. Na to sa však v praxi neraz zabúda, v snahe ušetriť náklady, alebo sa opravy realizujú nedostatočne, tzv. nesystémovými riešeniami. Treba si uvedomiť, že kozmetické úpravy povrchov novými nátermi či omietkami, novými dlažbami, mnohokrát uloženými na starej pôvodnej dlažbe, nemajú spravidla dlhú životnosť. Náklady na opätovnú opravu sú často omnoho vyššie ako objem ušetrených financií.

Komplexná sanácia balkónov a lodžií by mala zahŕňať:

  • výmenu, prípadne opravu konštrukcií zábradlia, pričom sa treba vyvarovať množstvu nevhodných detailov (najmä v mieste kotvenia), aplikovať zodpovedajúcu protikoróznu ochranu a podobne. Výsledný vzhľad zábradlia vychádza z jeho technického riešenia (použitia materiálu, kotvenia do nosnej konštrukcie, priestorového zasadenia do obvodových konštrukcií objektu, rozmerov nosnej konštrukcie daných technickým riešením opravy a samotným rozmerom zábradlia), geometrie a materiálového konštrukčného variantu výplní. Práve výplne zábradlia sa zásadne podieľajú na celkovom vzhľade. Materiálových, geometrických aj konštrukčných variantov výplní je veľké množstvo. Pri navrhovaní treba zvážiť nielen materiálový variant výplne, prípadne kombináciu, ale aj geometrické riešenie zasadenia výplne do nosnej konštrukcie, z ktorej vyplývajú konštrukčné varianty kotvenia výplne.
  • ošetrenie obnaženej balkónovej, lodžiovej dosky reprofilačnými maltami v miestach oddelenia nesúdržných betónových častí. Ošetrenie železnej výstuže na betónových doskách antikoróznymi nátermi na báze cementovosyntetických živíc, prípadne výmena silne zoxidovanej železnej výstuže za novú.
  • odstránenie pôvodných súvrství a to dlažby, potery, hydroizolácie, klampiarske prvky
  • zateplenie nášlapnej plochy balkónovej, lodžiovej dosky spádovými XPS klinmi. Pri tomto postupe nie je nutné vyhotovovať spádový poter na ošetrenú dosku. Týmto technologickým postupom nedochádza k statickému zaťaženiu železobetónových dosiek a tým sa vytvára predpoklad vyššej životnosti prevedeného diela sanácie
  • zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy s hydroizolačnými páskami v mieste detailu stykov dosák s obvodovým panelom
  • nové klampiarske prvky, okapové balkónové lišty, teda oplechovanie ukončení železobetónových dosiek
  • zhotovenie finálnej ochrannej vrstvy protišmykovými dlažbami prípadne atraktívnym estetickým riešením a to kobercami z prírodného kameňa
  • zateplenie podhľadov a čiel železobetónových dosiek

Na základe našich dlhoročných skúseností z praxe možno tvrdiť, že sanácia balkónov je rovnako nevyhnutná ako napríklad zateplenie objektu.

Zaujala vás naša ponuka a potrebujete sa s nami poradiť? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.